Xu hướng

Trữ tình

Danh sách tin

Nghệ sỹ
Bài hát
Ratting
View
Loại
26,897
1621
Chord
26,897
1325
Chord
26,897
540
Chord
26,897
617
Chord
26,897
649
Chord
26,897
579
Chord
26,897
587
Chord
26,897
509
Chord
26,897
447
Chord
26,897
519
Chord
26,897
1245
Chord
26,897
600
Chord
26,897
1509
Chord
26,897
671
Chord
26,897
617
Chord
26,897
475
Chord
26,897
459
Chord
26,897
565
Chord
26,897
588
Chord
26,897
509
Chord
26,897
478
Chord
26,897
477
Chord
26,897
424
Chord
26,897
652
Chord
26,897
720
Chord
26,897
524
Chord
26,897
1524
Chord
26,897
512
Chord
26,897
577
Chord
26,897
487
Chord
26,897
435
Chord
26,897
361
Chord
26,897
376
Chord
26,897
504
Chord
26,897
732
Chord
26,897
1761
Chord
26,897
414
Chord
26,897
505
Chord
26,897
532
Chord
26,897
999
Chord
26,897
455
Chord
26,897
3526
Chord
26,897
2744
Chord
26,897
606
Chord
26,897
649
Chord
26,897
446
Chord
26,897
463
Chord
26,897
996
Chord
26,897
537
Chord
26,897
470
Chord