Xu hướng

Trữ tình

Danh sách tin

Nghệ sỹ
Bài hát
Ratting
View
Loại
26,897
2100
Chord
26,897
1596
Chord
26,897
803
Chord
26,897
859
Chord
26,897
885
Chord
26,897
861
Chord
26,897
825
Chord
26,897
734
Chord
26,897
666
Chord
26,897
770
Chord
26,897
1528
Chord
26,897
819
Chord
26,897
1915
Chord
26,897
1003
Chord
26,897
917
Chord
26,897
735
Chord
26,897
692
Chord
26,897
839
Chord
26,897
800
Chord
26,897
756
Chord
26,897
709
Chord
26,897
674
Chord
26,897
646
Chord
26,897
897
Chord
26,897
998
Chord
26,897
773
Chord
26,897
1756
Chord
26,897
735
Chord
26,897
841
Chord
26,897
720
Chord
26,897
646
Chord
26,897
566
Chord
26,897
589
Chord
26,897
730
Chord
26,897
1132
Chord
26,897
2169
Chord
26,897
613
Chord
26,897
784
Chord
26,897
856
Chord
26,897
1473
Chord
26,897
710
Chord
26,897
3990
Chord
26,897
3226
Chord
26,897
849
Chord
26,897
902
Chord
26,897
665
Chord
26,897
663
Chord
26,897
1225
Chord
26,897
765
Chord
26,897
701
Chord